Megbízható TermékDíj szabályzat

I.    A védjegyjogosult adatai (elnevezés, székhely), szabályzat hatálya 

A Megbízható Termék Díj egy olyan a Netvestor Kft. (a továbbiakban: Védjegyjogosult vagy Szervező) által a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Védjegytv.) 101. § szerint bejegyzett tanúsító védjegye (továbbiakban: Védjegy vagy logó), amelyet a jelen szabályzat szerint a jelen szabályzat hatálya alá tartozó termékeket nevező, a Védjegy használatára jogosultak használhatnak az évente odaítélt Megbízható Termék Díj 20XX® (továbbiakban: Díj vagy Díjazási program) formában.

A Védjegyjogosult (Szervező) adatai:

A Megbízható Termék Díj 20XX® program Szervezője és a Védjegy, továbbá az ahhoz kapcsolódó díjazási know-how jogosultja:
cégnév: Netvestor Kft.
székhely: 1035 Budapest, Vihar utca 18.
cégjegyzékszám: 01-09-686204

A Védjegytv. 101. § (5) szerinti jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya:

A Védjegyjogosult a Védjegyet a Védjegytv. 101. § (3) bekezdésnek megfelelően saját maga tanúsítása céljára nem használja és nem használhatja, engedélyezi azonban annak ilyen célú használatát a jelen Szabályzat szerinti követelményeknek, illetőleg jellemzőknek megfelelő árukkal (termékekkel) kapcsolatban.

A Szabályzat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala általi bejegyzésnek megfelelően az elismert bejelentési naptól kezdődően hatályos.

A Szabályzatban foglalt adatok változását a Szervező a Védjegytv. 101. § (6) és 97. § (5) alapján bejelenti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. A Szabályzat mellékleteinek változásai – melyek évenként a Díjazási Program aktuális kiírása alapján változhatnak – nem eredményezik a Szabályzat szerinti adatok olyan változását, amelyeket a Szervező köteles bejelenteni.

A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Védjegytv., a Ptk. és a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.

II.    Az árujegyzékben szereplő árukra vonatkozó minőségi követelmények

A Megbízható Termék Díj évente kerül odaítélésre a Díjazási programban való részvételre és a Díj használatára nevező, arra érdemesnek talált termékek számára. 


A Megbízható Termék Díj 20XX® jelölés kizárólag azon termékek által használható, amelyek a jelen Szabályzatban meghatározott eljárásrend szerint, végeredményben a fogyasztók véleménye alapján megbízhatónak tekinthetők.
Jelen Szabályzatban kerül bemutatásra, hogy milyen eljárás és szempontok alapján kerül megítélésre a Díj, továbbá miként használható a díjnyertes termékek által.

Megbízható termékek:

A megbízhatóság fogalmát a marketing szakemberek többféleképpen is körül írják, az általános megközelítések szerint megbízhatónak azok a termékek (adott esetben márkák) tekinthetők, amelyek a fogyasztók többségének véleménye alapján teljesítik az elvárásaikat, legyen az akár minőségi, funkcionális vagy egyéb, például: ár-érték arány elvárás. A megbízhatóság sokszor kifejeződik abban is, hogy a fogyasztók az adott terméket újból megvásárolnák vagy bíznak benne annyira, hogy ajánlanák azt másoknak is.

A Szervező megbízásából a magyar fogyasztók körében 2021 során végzett előzetes felmérés is megerősítette, hogy a válaszadók szerint a megbízhatóság szempontjából fontosak az olyan tényezők, mint a minőség, elégedettség, ár-érték arány vagy éppen más fogyasztók ajánlása / véleménye. A Díj odaítélésének szempontjai – a kritériumok, a küszöbértékek és a kompozit megbízhatósági index – egyrészt ezeket a tényezőket veszik figyelembe, másrészt megközelítőleg olyan arányban veszik figyelembe, amilyen arányban a fogyasztók azokat általában fontosnak tartják.

Pályázás feltétele:

A kiválasztási folyamatban való részvételre az alábbi feltételeknek megfelelő termékek pályázhatnak:
•    legalább 6 hónapja a magyar piacon van és az értékesítési forgalom forintban kifejezett bruttó értéke az elmúlt 5 üzleti évben összesítve meghaladta az 50 millió forintot
•    a nevezés benyújtásakor a termék forgalmazója nem áll csőd vagy felszámolási eljárás alatt, illetve nincs ellene folyamatban egyéb olyan jogi vagy bűnügyi eljárás, amely a termék reputációját és annak megbízhatóságát is érintheti,
•    pályázást kizáró feltételek: nem nevezhető olyan termék, amelynek előállítása közvetlenül és súlyosan károsítja a környezetet; vagy amelynek tartós, rendeltetésszerű alkalmazása, fogyasztása súlyosan egészségkárosító hatású (nem pályázatnak dohánytermékek vagy alkoholos italok); vagy a termékkel és a termék forgalmazójával szemben súlyos üzleti/etikai kifogások merültek fel,
•    az adott termékre vonatkozó Nevezési lap (3. sz. melléklet) hiánytalan kitöltése, aláírása és szervező általi kézhezvétele az adott évre vonatkozó Díj nevezési határidejéig,
•    az adott termék a jelen Szabályzatban és a Védjegy bejelentésében (egyezően) felsorolt áruosztályok valamelyikébe tartozik azzal, hogy a Nevezési lapon a termékhez tartozó áruosztályt is annak sorszámával meg kell jelölni.
Áruosztályok és termék kategóriák:
A Díj és a Védjegy használatának elnyerésére a pályázó termékek kizárólag az alábbi áruosztályokban nevezhetnek (Nizzai Megállapodás osztályozása):

    1. Osztály: Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek; komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
     2. Osztály: Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz, jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez.
     3. Osztály: Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek, eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.
    5. Osztály: Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
    16. Osztály: Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
    29. Osztály: Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
     30. Osztály: Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek,; tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
     32. Osztály: Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.
 
A Díj oda ítélése nem az áruosztályok szerint, hanem a Szervező által meghatározott különböző kategóriák szerint történik, amely kategóriák az alábbi 3 nagyobb csoportba sorolhatók:
[1]    élelmiszer jellegű termékek
[2]    egyéb napi fogyasztási cikkek
[3]    tartós fogyasztási cikkek

A tényleges kategóriák a fenti 3 csoporton belül kerülnek kialakításra, a Szervező szándéka szerint az 2. számú mellékletben levő kategóriákban indulhatnak a pályázók. Elképzelhető, hogy egy adott évben nem minden kategóriában neveznek terméket, illetve olyan piaci változások figyelhetők meg, amely a kategória rendszer felülvizsgálatát igényelhetik, ezért a kategóriák pontos listája évről-évre változhat. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a korábbi évek kutatási tapasztalatai alapján – de még az adott évre vonatkozó pályázatok benyújtása előtt - módosítsa a nevezési kategóriákat, illetve az ahhoz kapcsolt küszöbértékeket.

A pályázók (benevezett termékek) adott évben csak egy adott kategóriában indulhatnak. Minden pályázó abban a termékkategóriában indul, amelybe a termékjellemzők alapján leginkább beleillik. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy adott évben a fenti 3 csoport, illetve a kategóriák közül egy vagy több csoport vagy kategória esetében a nevezés lehetőségét korlátozza. 

Kiválasztási folyamat:

A Díjat elnyerő termékek kiválasztása az alábbi lépések szerint történik:
[1]    adott termékre vonatkozó pályázat benyújtása 
[2]    előszűrés – Szervező ellenőrzi a pályázati kritériumoknak való megfelelést a nevezési űrlapon megadott információk és a nyilvánosan elérhető adatok alapján
[3]    zsűri jóváhagyás - a Zsűri a nevező termékek kapcsán kezdeményezheti, adott nevező(k) kizárását: az egyes zsűritagok a rendelkezésére álló esetleges negatív információk alapján javasolhatják a Szervezőnek, az adott termék kizárását, illetve amennyiben a zsűritagok egyszerű többsége erre tesz javaslatot, úgy a Szervező automatikusan kizárja az adott terméket
[4]    piackutatás - a pályázó termékre vonatkozó kutatás a fogyasztók körében:
a.    legalább 1000 fős mintán, és legalább 100 kipróbálóval az adott termékre
b.    a megbízhatósággal összefüggő kritériumokat mérjük
c.    az adott kategóriában meghatározott küszöbértéket kell elérnie a terméknek a terméket kipróbálók véleménye alapján
[5]    eredményhirdetés - piackutatás eredményeinek kiértékelése és a Nyertesek kihirdetése (lásd: következő pont)

III.    A minőség tanúsításának szabályai

A Díj odaítélésének kritériumai és küszöbértékek:
A Szervező azon termékeket tekinti megbízhatónak, amelyek a kutatásban résztvevő és a terméket kipróbáló fogyasztók véleménye alapján teljesítik az elvárásaikat (például: megfelelő ár/érték arány és minőség, elégedettség) és bíznak annyira a termékben, hogy ajánlanák az ismerőseiknek.

A fenti szempontokat a Szervező egy több faktorra kiterjedő piackutatás keretében vizsgálja és a Díjat az a termék nyerheti el, amely esetében a piackutatás alapján fennállnak az alábbi feltételek:
•    legalább 100, a terméket kipróbáló megkérdezett válaszol
•    a piackutatás során a kipróbálók által adott válaszok alapján számított „kompozit megbízhatósági index” eléri az egyes kategóriákban a 4. számú mellékletben szereplő küszöbértéket.

A nyertesek számára vonatkozóan nincs korlátozás, így a Díjat bármely nevező elnyerheti egy adott kategórián belül, amely 
•    megfelelt a pályázási kritériumoknak;
•    a Zsűri jóváhagyta az indulását;
•    a piackutatás során a kompozit megbízhatósági index alapján meghatározott pontszáma elérte vagy meghaladta a fenti küszöbértéket a nevezési kategóriájában;
•    a logóhasználat feltételeit teljesíti.

Az ún. „kompozit megbízhatósági index” meghatározása a piackutatás során a megbízhatóság kritériumaival összefüggő kérdésekre a kipróbálók által adott válaszok súlyozott átlaga alapján történik. Az index kiszámításának pontos meghatározása a 4. sz. mellékletben található. 

Zsűritagok és a Zsűri szerepe:

•    Legalább 3, maximum 10 fő (a Szervező törekszik rá, hogy a Zsűri létszám elérje a legalább 5 főt, azonban átmenetileg ez alá is csökkenhet a Zsűri létszám).
•    A Zsűri tagja lehetnek többek között marketing- vagy piackutatási szakemberek, egyetemi/főiskolai oktatók, szakmai vagy fogyasztóvédelmi szervezetek képviselői.
•    Zsűri találkozó: online vagy személyesen.
•    A Zsűri találkozón született döntés(ek)ről jegyzőkönyv készül, amelyet a Szervező archivál.
A Szervező szándéka szerint a Zsűrinek csak olyan tagja lehetnek, akik nem viselnek vezető tisztséget olyan cégben, amely a pályázaton induló termék forgalmazója vagy más módon érdekelt az adott termék értékesítésében (vagy éppen ellenérdekelt, mert konkurens cégnél dolgozik).
Ugyanakkor a gyakorlatban előfordulhat, hogy ilyen szakember is zsűritag lesz: ebben az esetben az adott zsűritag nem dönthet az adott termékkel kapcsolatos konkrét kérdésben (pl. nem élhet a vétójogával).

A Zsűri szerepe kettős a díjazás folyamatában: 

(1) A Megbízható Termék díjat nem a Zsűri ítéli oda a pályázónak, azonban a pályázó termékek indulásának tekintetében a Zsűri „vétójoggal” rendelkezik: ez azt jelenti, hogy a zsűritagok egyszerű többséggel dönthetnek úgy, hogy adott pályázó terméket üzleti etikai vagy más olyan okból, ami ellentétes a díjazás szellemével nem engednek elindulni a versenyben. A pályázók az indulásnál tudomásul veszik, hogy a Zsűri e szempontok alapján indoklás nélkül kizárhatja őket a díjazásból.
(2) Szervező által javasolt kiválasztási folyamat szakmai keretrendszerét (pl. megbízhatóság feltételrendszere/kérdőíves kutatás, lehetséges kategóriák és küszöbértékek) a Zsűri véleményezi, valamint legalább 3 évente felülvizsgálja és ennek eredményeként – az általa szükségesnek ítélt módosításokkal együtt – egyszerű többséggel jóváhagyja.
Megbízhatóság fogalmával kapcsolatos kiegészítő megjegyzés:
A jelen díjazás szempontjából a megbízhatóság kritériumait a korábbiakban bemutatott módon, a pályázó által megadott információk (lásd: Nevezési lap) és a fogyasztók körében végzett piackutatás eredményei alapján vizsgálja a Szervező. A megbízhatóság a Díj esetében a kutatásban részt vevő, a terméket kipróbáló fogyasztók véleményét tükrözi.

A Szervező törekszik rá, hogy az olyan pályázók számára tegye lehetővé a programban való részvételt, amelyek által benevezett termék objektív minőségi szempontoknak is megfelel. Ugyanakkor a vizsgálat nem tekinthető egy ún. minőségi auditnak, így többek között nem terjed ki olyan szempontokra, mint a gyártástechnológia, gyártás- vagy folyamatszervezés, környezetvédelem, összetétel, selejt- és meghibásodási arány vagy egyéb technológia-műszaki szempontok. Ebből kifolyólag a Díj odaítélése nem jelent a díjnyertes termékekre vonatkozó minőségi garanciát.

IV.    A Védjegy (logó) használatának feltételei

A logót kizárólag az alábbi kritériumok és korlátozások alapján használhatják a versenyben részt vevő és azon nyertesként kihirdetett Nevezők.
Logóhasználatra jogosult termékek köre: A logóhasználatra – a Szabályzatban meghatározott további földrajzi, időbeni stb. korlátozások figyelembe vételével – kizárólag azon Nevező (termék forgalmazója, gyártója) jogosult, aki:
•    a termékkel szabályszerűen pályázott, indulását a Zsűri jóváhagyta ÉS
•    a termék részt vett az adott évre vonatkozó piackutatásban ÉS
•    a Szervező a Szabályzatban lefektetett szempontok szerint nyertesként ismerte el ÉS
•    a Nevező megfizette a Szervező számára a pályázati, kutatási, logóhasználati díjakat.

Logóhasználat helye, formája: a nevezett és nyertes termékek csomagolásán és annak promóciós/kommunikációs anyagain, reklám megjelenéseiben, illetve a forgalmazó kommunikációs felületein használhatja.
Földrajzi korlátozás: A logó kizárólag Magyarország területén használható, mivel a logóhasználat alapját képező kutatás a magyar piacra vonatkozóan készül.

Időbeni korlátozás: A logó az eredményhirdetést követően 12 hónapig használható – Ennek oka, hogy 1 éves időtávon túl egy újbóli pályázat és megismételt kutatás keretében szükséges annak vizsgálata, hogy a fogyasztók bizalma továbbra is fennáll-e vagy érte-e a termék reputációját olyan hatás, amely a bizalom csökkenését okozhatja.

A 12 hónapos időbeni korlátozás nem vonatkozik azokra a logóhasználati idő vége előtt legyártott termékekre, amely nyertes termékek a Díj elnyerését követő 12 hónapon belül kerülnek legyártásra, de az értékesítésük 12 hónapot meghaladó időtávon túl történik; ez az eset nem minősül az időbeni korlátozás megsértésének. 

A pályázó vállalja, hogy a logóhasználati időszak vége előtti 60 napban már csak olyan mennyiségben gyárt vagy gyártat a logót is tartalmazó csomagolással rendelkező terméket, amely a szokásos üzletmenet mellett várhatóan értékesíthető a logó használati időszak végét követő 60 napon belül. 

Egyéb korlátozások: Amennyiben logóhasználati időszakon belül a termék egyes tulajdonságai lényegesen megváltoznak – például, de nem kizárólagosan gyártástechnológia, összetevők, design, csomagolás, egyéb minőségi paraméterek – és a változás egyértelműen a megbízhatóság csökkenéséhez vezet, úgy a Szervező dönthet a Díj visszavonásáról.
Díj / logóhasználat utólagos visszavonása: Kivételes és indokolt esetben, amennyiben egy már nyertes termék kapcsán utólag olyan információ derül ki, amely a Nyertes termék megbízhatóságát, vagy a Szervező vagy a termék gyártójának, forgalmazójának és ezáltal más Nyertesek reputációját negatívan érintheti, ideértve a pályázás feltételeinek a pályázat benyújtásakor vagy azt követően bekövetkezett  megsértését is, úgy a Szervező dönthet a Díj visszavonásáról.
Amennyiben Szervező visszavonja egy Nyertestől a Megbízható Termék Díjat, úgy a logóhasználati díj visszavonástól számított időarányos részét 30 napon belül visszatéríti a Nevezőnek. A visszatérítés kizárólag a logóhasználatra vonatkozik, a már teljesített szolgáltatások - pl. piackutatás, programhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások stb. – ellenértékének visszatérítésére nem jogosult a Nyertes.

A logóhasználat visszavonásáról a Szervező az érintett Nyertest írásban értesíti. A Nyertes a logóhasználat visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 nap elteltével jogosulatlan logóhasználónak minősül, és onnantól kezdve a Nyertesre nézve a jogosulatlan logóhasználatra vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak.

V.    A Védjegy (logó) használatának ellenőrzésére vonatkozó előírások

Logóhasználat ellenőrzése: A Szervező jogosult szúrópróbaszerűen ellenőrizni a logó szabályszerű használatát. Továbbá a Szervező abban az esetben is ellenőrzi a logóhasználatot, amennyiben bejelentés érkezik hozzá harmadik féltől potenciálisan jogosulatlan logóhasználatról.
A potenciálisan jogosulatlan logóhasználat esetében a logó használót terheli a jogosultság alátámasztásának kötelezettége.

VI.    A jogosulatlan védjegyhasználattal szembeni fellépés rendje

Jogosulatlan logóhasználat: Minden a fentiektől eltérő logóhasználati forma jogosulatlannak minősül. Különösen ide értendők, a versenybe nem nevezett vagy azon nyertesként ki nem hirdetett termékek által történő logóhasználat, továbbá a jelen szabályzat által kifejezetten nevesített egyéb esetek is (pl. utólagos visszavonás).

A jogosulatlan logóhasználat sérti a Szervező, valamint a Díjat jogszerűen használó termékek üzleti érdekeit és a Díj reputációját is, valamint a hatályos fogyasztóvédelmi és versenypiaci szabályokkal is ellentétes. Ezért a Szervező, amennyiben jogosulatlan logóhasználatot észlel, úgy azonnali hatállyal felszólítja az értintett termék forgalmazóját a logóhasználat beszüntetésére:
•    a logóval ellátott termékek kivonása a forgalomból, csomagolás módosítása
•    logó eltávolítása az érintett termék, forgalmazó kommunikációs felületeiről

Továbbá a Szervező, amennyiben szükségesnek ítéli – pl. a fogyasztók védelmének az érdekében vagy a rosszhiszemű, szándékos jogosulatlan logóhasználat esetén – a (1) saját vagy egyéb publikus kommunikációs felületeken is tájékoztatja a fogyasztókat a jogosulatlan logóhasználatról; (2) tájékoztatja az érintett érdekképviseleti és fogyasztóvédelmi szerveket.
A Szervező a jogosulatlan logóhasználatról értesíti a használót, aki az értesítésben megadott határidőt követően semmilyen formában nem használhatja a logót.

VII.    Programban való részvételért fizetendő díjak

A Nevezők a Díjazási programban való részvételért a Szervező részére az alábbi jogcímeken pénzügyi ellentérítést kötelesek megfizetni, amelyek az alábbiak lehetnek:
•    nevezési és kutatási díj: minden a programba benevező és piackutatáson elinduló termék forgalmazója megfizeti
•    logóhasználati díj: nyertes termékek a logó 12 hónapra vonatkozó használatáért díjat fizetnek
•    marketing és egyéb szolgáltatási díjak: A Szervező által a nyertes nevezők számára opcionálisan biztosított szolgáltatások (pl. marketing kampány, kreatív anyagok, díjátadó gála stb.) ellenértéke

1. számú melléklet – Piackutatási kérdőív struktúra és kérdések

I. Ismertség: 

Mennyire ismeri Ön az alábbi terméket? 
4. Nagyon jól ismerem 
3. Valamennyire ismerem
2. Csak a nevét ismerem
1. Nem ismerem 

II/A. Kipróbálás

Kóstolta / Használta Ön a terméket? 
1.    Igen
2.    Nem

II/B. Elégedettség

Mennyire volt megelégedve a termékkel?
    5. Teljes mértékben elégedett voltam
    4. Elégedett voltam
    3. Elégedett is voltam meg nem is
    2. Nem voltam elégedett
    1. Egyáltalán nem voltam megelégedve

III. Ár-érték arány

Hogyan értékelné a termék ár-érték arányát? 
5. Teljes mértékben megéri az árát
    4. Megéri az árát
    3. Is-is
    2. Nem éri meg az árát
    1. Egyáltalán nem éri meg az árát


IV. Minőség

Hogyan értékelné a termék minőségét? 
5. Nagyon jó
    4. Jó
    3. Is-is
    2. Nem jó 
    1. Egyáltalán nem jó

V. Ajánlás 
Ajánlaná-e ismerőseinek, barátainak, hogy vásárláskor a terméket válasszák?
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Egyáltalán nem ajánlanám                    Kifejezetten ajánlanám

Ezeken a kérdéseken kívül a minta reprezentativitása érdekében demográfiai kérdéseket (nem, életkor, régió, településtípus) teszünk fel a kérdőív elején.

2. számú melléklet – Termékkategóriák

Fő kategóriák*

Nevezési kategóriák

 

Hétköznapi élelmiszerek

Húsok, húskészítmények, felvágottak

Tejek, tejtermékek, sajtok

Kenyerek, pékáru

Alapvető élelmiszerek

Édességek, kekszek

Fagyasztott termékek, konzervek

Alkoholmentes italok

Kávék, teák

Üdítőitalok, ásványvizek

Reform- és bioélelmiszerek

Reform- és bioélelmiszerek

Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők

Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők

 

Szájápolási termékek

Szájápolási termékek

 

Test-, láb- és kézápolási termékek

Testápolási termékek

 

Kézápolási termékek és lábápolási termékek

 

Háztartási termékek

Háztartási vegyi áru

 

Háztartási és higiéniai papíráru

 

Szépségápolási termékek

Sminktermékek, dekorkozmetika és kiegészítők

 

Arcápolási termékek

 

Hajfestési termékek és kiegészítők

 

Hajápolási termékek és kiegészítők

 

Szőrtelenítő termékek, női borotvaszerek, férfi borotvaszerek

 

Parfüm

 

 

3. számú melléklet – Nevezési lap

PÁLYÁZÓ TERMÉK ALAPADATOK

Pályázó cég megnevezése:

Forgalmazott / gyártott termék megnevezése:

Mióta van forgalomban a termék (év/hónap):

A termék forintban kifejezett értékesítési forgalma az elmúlt 5 üzleti évben:

MEGBÍZHATÓSÁGI KRITÉRIUMOKRA VONATKOZÓ ADATOK

(1) Auditált és/vagy iparági sztenderdeknek megfelelő gyártási, logisztikai, raktározási folyamat és technológia biztosítja a termék minőségének folyamatos fenntartását:

igen     

nem    

(2) A pályázó - a termék gyártója / forgalmazója - olyan minőségellenőrzési rendszert üzemeltet, amely alkalmas az esetleges minőségi, fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi és egészségügyi problémák feltárására:

igen     

nem    

(3) Kérjük röviden felsorolni azokat a főbb gyártási-minőségellenőrzési tanúsítványokat vagy a technológia megoldásokat, amelyek biztosítják az (1, 2) pontban leírtakat:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(4) Az elmúlt 3 évben lezajlott vagy jelenleg folyamatban olyan fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi vagy egyéb hatósági eljárás, amely a termékkel (márkával) kapcsolatos általános fogyasztói bizalmat jelentős mértékben negatívan befolyásolhatja:

igen     

nem    

ha igen, akkor az eljárás(ok) és annak kimentenének bemutatása: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(5) Az elmúlt 3 évben TÖRTÉNT olyan minőségi, egészségügyi, környezetvédelmi probléma, amely a fogyasztókat is széles körben érintette (pl. termékvisszahívás, a termék rendeltetésszerű használatából eredő súlyos egészségügyi, környezetvédelmi problémák):

több alkalommal        

egy alkalommal          

nem történt ilyen       

Jelen nevezési űrlap célja a pályázó termékekkel kapcsolatos előszűréshez szükséges információk bemutatása. Az előszűrés során vizsgált kritériumoknak való megfelelés önmagában nem jelenti azt, hogy a pályázó jogosult lesz a Díj elnyerésére, ezt kizárólag piackutatás alapján megfelelő eredményt elérő termékek kaphatják meg. A megadott adatok valódiságáért a pályázatot benyújtó felel.

4. számú melléklet – Küszöbérték és „kompozit megbízhatósági index”

 

küszöbértékek a fő kategóriákban

Fő kategóriák megnevezése

Minimum küszöbértékek

Hétköznapi élelmiszerek

74

Alkoholmentes italok

72

Reform- és bioélelmiszerek

59

Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők

77

Szájápolási termékek

78

Test-, láb- és kézápolási termékek

72

Háztartási termékek

73

Szépségápolási termékek

68

 

Az ún. nevezési kategóriák küszöbértéke megegyezik annak a főkategóriának a küszöbértékével, ahova a nevezési kategória tartozik (pl. Alapvető élelmiszerek kategória küszöbértéke megegyezik a „Hétköznapi élelmiszerek” fő kategória értékével)

 

 

kompozit megbízhatósági index számítása:

A kompozit megbízhatósági index a piackutatás során a megbízhatóság kritériumaival összefüggő kérdésekre a kipróbálók által adott válaszok súlyozott átlaga alapján, az alábbi súlyokkal kerül meghatározásra:

  • termék ár/érték aránya: 37%
  • elégedettség: 30%
  • termékminőség: 25%
  • ajánlás: 8%